Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Lausunto Sundet III kaavasta (15.8SUNDSBERGIN KARTANORANNAN ASUKASYHDISTYS

Kirkkonummen kunta / Kunnanhallitus

Sundsbergin Kartanorannan asukasyhdistys
Lena Tamminen, pj
Omenatie 12 B
02430 Sundsberg
Puhelin 0400-450050
Sähköposti lena@linkor.fi

Lausunto Sundet III kaavaehdotukseen

1) Riittävät ja monimuotoiset vapaa-ajan alueet

Sundet I ja Sundet II kaavojen alueella tulee suunnitelmien mukaan asumaan noin 1300 henkilöä ja alueelle onkin jo kaavoitettu kohtuullisesti virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön suunnattuja alueita. Näiden alueiden rakentaminen ei ole kuitenkaan edennyt tai edes alkanut, jolloin asukkaiden virkistysmahdollisuudet alueella ovat edelleen varsin suppeat.

Sundet III kaavaehdotuksessa on jatkettu Sundet I ja Sundet II linjaa laajentamalla ja monipuolistamalla alueen eteläosassa olevaa vapaa-ajan aluetta sekä lisäämällä ulkoilureittejä ranta-alueelle. Nyt olisikin ensiarvoisen tärkeää, että vähintään nyt virkistysalueeksi ehdotetut alueet rakennettaisiin mahdollisimman monimuotoisiksi palvelemaan eri ikäisiä asukkaita, tai jopa mahdollisuuksien mukaan lisäämään virkistysalueiden pinta-aloja eri puolilla aluetta. Toivommekin, että Kirkkonummen kunta virkistysalueet vastaanottaessaan rakentaisi ne ripeästi esitettyjen suunnitelmien mukaisesti tai velvoittaisi Sundet III:n maakäyttösopimuksessa rakennuttajan rakentamaan tai rakennuttamaan Sundet I, II ja III kaavojen virkistysalueet alueella jo asuvien n. 1300 ihmisen käytettäviksi.

2) Sosiaaliset vaikutukset

Tehokkaan rakentamisen myötä aiheutuu paineita palvelujen kehittämiseen. Sundet I ja II:n kohdalla lastenpäivähoitopalveluissa ja koulujen lukumäärissä on jo ongelmia, jotka ilman ennakoivia toimenpiteitä tulevat jatkumaan Sundet III kohdalla. Olemme huolissamme varttuvan nuorison tilanteesta ja tämän ryhmän kasvaessa vaaditaan toimenpiteitä kerho- ja kokoontumistilojen varmistamiseksi kunnan ja rakentajan keskinäisessä sopimuksissa. Päiväkoteja voidaan suunnitella sellaisella periaatteella, että niitä voidaan tarpeen tullen käyttää tarpeen tulleen nuorisotiloina iltaisin ja viikonloppuisin. Sosiaalisia ongelmia syntyy ellei lapsilla ja nuorilla ole riittävästi virikkeitä ja tiloja missä toimintaa voidaan järjestää. Päiväkotien monikäyttöisyyden lisäksi tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi nykyisen Sipulin tiloissa, jos seurakuntayhtymä on valmis myymään alueen kunnalle tätä tarkoitusta varten. Kolmantena vaihtoehtona voisi olla että alueen pommisuojat suunniteltaisiin ja rakennettaisiin myös tämänlaista tarkoitusta varten.

3) Sipulin alue

Haluamme että kaavassa Sipulin alue varataan alueen asukkaiden virkistys- ja kokoontumisalueeksi, jonka toimintaa asukasyhdistys yhtenä toimijana koordinoi. Sipulin alueella merellisiä aktiviteettejä voidaan luonnollisesti toteuttaa. Sipulin aluetta ei missään tapauksessa haluta asuntorakentamiseen kaavoitettavaksi.

4) Tiet ja liikenne

Sundet I, II ja III asukasmäärät rasittavat nykyistä tieverkkoa ja ruuhkia on odotettavissa Sundsbergintielle. Toivomme että liikennesuunnittelun osalta tutkitaan mahdollisuus rakentaa uusi yhteys Sundet III puolelta Sundsbergintielle esimerkkiksi metsän läpi olemassa olevia teitä hyväksi käyttäen. Uutta väylää pitkin tapahtuu koko Sundet III rakennusliikenne ja tulevaisuudessa sitä kuormittaa alueen uudet asukkaat. Tällä tavalla puretaan Kartanonrannan liikenne kahta väylää pitkin. Sundetin puistotien molemmin puolin sijaitsee nykyisellään jo paljon asutusta, alueelle liikkuu lapsia, koiria sekä sijaitsee kaksi päiväkotia. Näin tällä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja asumismukavuutta.

5) Luontoarvot

1. Kaavassa rakentaminen ulotetaan liian lähelle rantaa, mikä vaikeuttaa asukkaiden ulkoilu-virkistystoimintaa meren rannan läheisyydessä ja osittain sulkee osan rannasta miltei yksityiskäyttöön. Myös Natura -alueen herkkä linnusto häiriintyy, mikäli ulkoilupolku joudutaan vetämään aivan rantaviivaan kiinni. Varsinkin jyrkemmissä rinnekohdissa tulisi jättää riittävän leveä, kaavassa esitettyä kaksinkertaisen levyinen vyöhyke rannan + ulkoilureitin sekä rakennusten + niiden pihojen väliin.

Tämän johdosta erityisesti kaavan kortteleiden AP 2150 ja AO 2162 sekä AO 2163 osalta rakennusoikeutta tulisi vähentää tai siirtää rakennukset kunkin korttelin sisempiin -eteläisempiin osiin.

2. Asuinpientalojen korttelialueen AP 2155 jää maisemallisesti edustava ja luontoarvoiltaan tärkeä metsäsaareke ja aho-ketopaikka (kaavaraportin kasvillisuuskartoituksen kuviot 22 ja 23). Kyseessä on jalopuulehto (vaahterametsä) sekä kaunis kukka-perhosniitty. Tämä paikka, n. 1.4 ha, olisi rajattava rakentamisen ulkopuolelle kokonaisuudessaan. Sillä on arvoa paitsi luonnon itsensä kannalta myös maisemallisesti, lasten peikko-satumetsänä sekä asukkaiden retkipaikkana. Alueen arvokkaasta eläin- ja kasvilajistosta tulisi tehdä virallinen selvitys ennen kaavan vahvistamista.

3. Kaava-alueella on lukuisia erittäin arvokkaita, maisemallisesti komeita ja suuria puuyksilöitä. Näitten osalta ennen kaavan vahvistamista tulisi tehdä säilytyssuunnitelma; mitkä puuyksilöt pyritään säilyttämään rakentamisesta huolimatta. Normaalikäytäntöhän rakentamisalueilla on yleensä, että kaikki alueen puusto poistetaan ja tilalle istutetaan puitten taimia.

4. Sundsbergin koko asuinalueen luonne, maisema, liikennemäärät, ulkoilumahdollisuudet ja rauhallisuus tulee muuttumaan, mikäli Sundet III kaava-alueella toteutetaan rakentaminen niin laajana ja suurena kuin on suunniteltu. Siksi olisi harkittava, voisiko osan rakennusoikeudesta korvata ja siirtää se esimerkiksi Sundsbergintien eteläpuolelle, missä ei ole kaavaraportin esille tuomia erityisen suuria luontoarvoja.

Sundsbergissä 15.8.2004

Lena Tamminen Outi Sundell Jussi Rautee
Puheenjohtaja Sihteeri Varapuheenjohtaja