Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaa

Lausunto kunnan metsästrategiasta

KIRKKONUMMEN KUNTA/YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

LAUSUNTO KUNNAN METSÄSTRATEGIASTA.

LAUSUNNON ANTAJA:
SUNDSBERGIN KARTANONRANNAN ASUKASYHDISTYS / Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening

Kohteliaimmin Sundsbergin asukasyhdistys esittää seuraavaa:

Kunnan väestömäärän jatkuvasti kasvaessa on tärkeää, että riittävästi metsäisiä alueita jätetään ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin. Luonnonläheisyys on varsin monille tärkeä vetovoimatekijä muuttaa kuntaan.

Asukasyhdistys kannattaa, että kunnan metsät jaetaan ehdotettuihin erilaisiin hoitoluokkiin. Ehdotettuja metsänkäsittelymenetelmiä olisi kuitenkin syytä lieventää ulkoilu- ja virkistysmetsien osalta. Avohakkuun käyttö näissä luokissa tulisi korvata harvennushakkuilla, ylispuita alueelle jättäen. Näin koska avohakkuu merkitsee käytännössä, että alueen virkistyskäyttö-ulkoiluarvo on lähes olematon 30-40 vuotta avohakkuusta eteenpäin.

Jo aiemmin voimakkaammin käsitellyille kunnan metsäalueilla, joita on varsinkin talousmetsä- ja osin ulkoilumetsäluokissa, tulisi ennakkoluulottomasti kokeilla luonnonmukaisuutta ja monimuotoisuutta lisääviä menetelmiä, kuten kulotusta ja tavanomaista runsaampaa lehtipuiden suosimista sekä pidättäytymistä maanmuokkauksesta.

Kaikissa kunnan metsien käsittelyssä tulisi huomioida, että parhaita marjastus- ja sienestysalueita ei käsiteltäisi voimaperäisesti.

Yksittäisistä alueista asukasyhdistys haluaa ottaa esille Sundsbergin ja Masalan läheiset Hulluksen tienoolla sijaitsevat kunnan metsät. Ne ovat laajenevan asutuksen voimakkaassa virkistyskäytössä olevia kohteita, jotka tulisi luokitella runsaspuustoisimmilta osiltaan luonnonarvometsiksi, jonne toteutetaan virkistyskäyttöä ja kulutusta kestävä polku-ulkoilureittiverkosto. Näillä alueilla avohakkuita tulisi välttää ja jo hakatuilla osilla tehdä kulotusta ja lehtipuuston suosimista mahdollisuuksien mukaan.

Kirkkonummella 3.3.2005

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys/Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening

———————-
Lena Tamminen yhdistyksen puheenjohtaja

————————–
Veli Risto Cajander, yhdistyksen hallituksen jäsen